Ambulant Zorg Nederland

PGB

PGB (persoonsgebonden budget)

Met een PGB kunt u zorg inkopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget.

Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp en begeleiding? Dan moet je een aanvraag indienen bij de gemeente. Uw gemeente bespreekt met u of een PGB bij u past of dat u beter zorg in natura kunt krijgen. Uw gemeente besluit of u een PGB krijgt

PGB voor langdurige zorg middels Wet Langdurige Zorg (WLZ) kunt u aanvragen bij het zorgkantoor, nadat u een Wlz-indicatie van het CIZ heeft ontvangen. Zie voor verdere toelichting rubriek Wet Langdurige Zorg. Uw zorgkantoor beslist of u PGB krijgt.

PGB voor verpleging en verzorging thuis vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Vraag dan een verwijzing of een indicatie aan bij de wijkverpleegkundige van Ambulant Zorg Nederland. Heeft u reeds indicatie van onze wijkverpleegkundige, dan kunt u PGB vanuit de Zvw aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Op de website van uw zorgverzekeraar staat uitgelegd hoe u dat doet. Uw zorgverzekeraar beslist of u een PGB krijgt.

Krijgt u een PGB? Dan bent u budgethouder. Dat betekent dat u zelf een zorgverlener kiest, zoals Ambulant Zorg Nederland. U kunt met Ambulant Zorg Nederland een zorgovereenkomst maken, waarin we met elkaar afspreken wanneer en welke zorg u van ons ontvangt.

Wij bieden vanuit Ambulant Zorg Nederland de volgende diensten aan, die vanuit PGB van cliënt bekostigd kunnen worden:

  • Huishoudelijke hulp
  • Begeleiding in het dagelijks leven
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging
  • Verzorging
  • Verpleging

Bij vragen, neem contact op met onze zorgadviseurs middels het contactformulier of telefonisch.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Hieronder valt ook Wijkverpleging. Deze zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging en/of verpleging zoals hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging en medicatie toediening.

Aanvraag: Onze wijkverpleegkundige AZNL stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

Wij bieden de volgende zorgvormen (vanuit ZVW) aan vanuit Ambulant Zorg Nederland:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaalt u geen eigen bijdrage, de kosten worden volledig vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg voor kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld dementie), mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Deze zorg kan ook in uw eigen woning gegeven worden. Er is dan altijd iemand nabij oproepbaar en desgewenst kan er gezorgd worden voor maaltijden,verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af.

Aanvraag: dat kan via www.ciz.nl of door telefonisch contact met indicatiestelling (CIZ). Tijdens uw afspraak kunt aangegeven dat u zorg wenst te ontvangen van AZNL middels een PGB.

Ambulant Zorg Nederland (AZNL) biedt middels een Modulair pakket Thuis (MPT) verschillende diensten aan:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Huishoudelijke hulp
 • Begeleiding 

Kosten: Voor deze vorm van zorg en ondersteuning betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze is wettelijk bepaald. Maak zelf een berekening op: www.hetcak.nl.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. En ook voor de ondersteuning van mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen. Het kan gaan om huishoudelijke hulp,  begeleiding en/of dagbesteding. De gemeente stelt de indicatie voor deze vorm van zorg.

Aanvraag: WMO-hulp kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin u woont.  U vult dan een aanvraagformulier in, waarop u uw keuze voor AZNL kenbaar maakt. U kiest voor de vorm PGB.

Wij bieden de volgende zorgvormen (vanuit WMO) aan vanuit AZNL:

 • ondersteuning bij huishoudelijke hulp
 • individuele begeleiding

Kosten: In 2021 betaalt ieder huishouden maximaal € 19 per maand als eigen bijdrage voor zorg en hulpmiddelen die uit de WMO gefinancierd worden. Deze bijdrage wordt door het CAK bij u in rekening gebracht en is niet meer afhankelijk van uw inkomen.

Stel uw vraag over het zorgaanbod

Onderwerp

Spoed

Overeenkomst